Co jsou poruchy učení?

Co jsou poruchy učení?

 • Dyslexie
 • Dysortografie
 • Dysgrafie

Dyslexie je porucha učení čtení

Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje obtížemi při čtení a dále pak porozumění přečtenému. Mezi základní projevy patří:

 • čtení pomalé, namáhavé, neplynulé, občasné chyby,
 • čtení rychlé, větší počet chyb, překotné,
 • při čtení – záměna tvarově podobných písmen, přesmykování (sobota – bosota), vynechávání nebo domýšlení písmen, slov, slabik, chyby v diakritice,
 • nesprávná intonace a melodie věty,
 • špatná orientace v textu, neudrží pozornost na jednom řádku,
 • neschopnost reprodukovat přečtený text, nebo pouze s návodnými otázkami.

Dysortografie je porucha učení pravopisu

Dysortografie je specifická porucha učení, která se projevuje chybným pravopisem. Dítě pravidla pravopisu teoreticky zná, při písemném projevu však chybuje. Mezi základní projevy patří:

 • dítě píše, tak jak slyší,
 • vynechává písmena, slabiky i slova,
 • přesmykuje (sobota – bosota),
 • vynechává, přidává písmena,
 • má chybnou diakritiku,
 • zaměňuje zvukově podobné hlásky (š-č-ž/s-c-z), slabiky (dy-ty-ny/di-ti-ni),
 • chybuje v hranicích slov (píše např. podlesem dohromady),
 • gramatické chyby.

Dysgrafie je porucha učení psaní

Dysgrafie je specifická porucha učení, která se projevuje v grafickém projevu, tedy při psaní (neúhledné, nečitelné) nebo při kreslení. Mezi základní projevy patří:

 • pomalé psaní, nečitelné písmo, zhoršená celková úprava na stránce,
 • křečovitý úchop pera, úchop pera bez podloženého prostředníčku, napětí v ruce až k rameni, rychlá unavitelnost při psaní,
 • psaní, obtíže při – navazování písmen, s udržením písmen na řádku, správného sklonu, správného rozestupu mezer mezi slovy, s velikostí písmen,
 • chyby v hranicích slov (do lesa – dolesa),
 • v matematice – záměny tvarově podobných číslic, v geometrii při rýsování,
 • při časově limitovaném psaní,
 • gramatické chyby – dítě se příliš soustředí na psaní, grafickou podobou písma, gramatická pravidla mu unikají.

Víme, co jsou poruchy učení a náprava poruch učení se nazývá reedukace.

 • Reedukací označujeme proces, kdy se snažíme zlepšit úroveň porušených nebo nevyvinutých funkcí nezbytných pro čtení, psaní a počítání.
 • Reedukace je vždy individuální záležitostí – vychází se tedy z aktuálního stavu dítěte a konkrétních projevů poruchy. Nejefektivnější je při individuální práci pedagoga s Vaším dítětem.
 • Reedukace není doučování.

Pokud si přejete vědět více o konkrétní možnosti reedukace, neváhejte kontaktovat pedagogickou poradnu Chytrý školák.