2013/07 ZNAKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

 • zrakové rozlišování (zrakem svižně rozlišit podobné tvary nebo naopak odlišnosti),
 • sluchové rozlišování (poznat první a poslední písmeno ve slově, správně slyšet podobné nebo odlišné slabiky), 
 • grafomotorika (správný sed a úchop psacího náčiní, uvolněná ruka až k rameni),
 • řeč (správná výslovnost všech hlásek, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř),
 • slovní zásoba (schopnost vyjadřovat se celými větami),
 • orientace v čase (včera, dnes, zítra, řazení událostí),
 • třídění věcí podle velikosti, barev, množství, druhu, materiálu,
 • pravolevá orientace,
 • úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr),
 • početní představy (počítat do 10, sčítat a odčítat do 5),
 • paměť (zapamatovat si větu o sedmi slovech a doslova ji zopakovat),
 • schopnost soustředit se a zaměřit pozornost,
 • emoční stabilita (dítě nereaguje pláčem při nezdaru, těší se do školy, umí navazovat a udržet sociální vazby),
 • sociální zralost (dítě zvládá sebeobsluhu a základní pravidla slušného chování – zdravit, vykat, poprosit),
 • motivace a pracovní zralost (dítě vydrží u úkolu a dokončí ho, vydrží sedět při hodině).